Image
مردم مجبورند از کشورهای خود فرار کنند زیرا در آنجا مورد آزار و اذیت قرار می گیرند - به دلایل مختلف، از جمله مذهبشان.
وکیل آندریاس هانچل در وکالت افرادی که به مسیحیت گرویده اند و درخواست آنها برای حمایت از مقامات آلمانی تخصص دارد. وکیل هانچل در سراسر آلمان کار می کند. او نماینده متقاضیان در تمام شعبه های اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF) و تمام دادگاه های اداری آلمان است.

حیطه تخصصی

تمرکز ویژه کار ما بر این است که این افراد را که اغلب از فرهنگ ها و الگوهای فکری کاملاً متفاوت می آیند، قادر به صحبت کردن در مورد ایمانشان بکنیم. صحبت از ایمان واقعی و صادقانه خود به عیسی مسیح در مقابل یک دولت سکولار و قضاتی به سبک غربی. کلیسا های آزاد از اهمیت زیادی در روند رسیدگی به در خواست های پناهندگی برخوردارند. بنابراین جلسات مشاوره ما همیشه در چارچوب کلیسایی ارائه می شود، یعنی اینکه چگونه می تواند از این افراد  در طی این فرآیند همراهی و حمایت کنند.
This Global Block does not have any content.